< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 25 of 29
961. արարք act ◊ affair ◊ interval
962. արբանյակ companion ◊ satellite
963. արգանակ broth
964. արգանդ womb
965. արգասավոր productive
966. արգելակ brake
967. արգելակել to break
968. արգելապատ hurdle
969. արգելավայր reserve
970. արգելափակել to block
971. արգելափակոց barrier
972. արգելել to forbid ◊ to prohibit
973. արգելված է it is forbidden
974. արգելվում it is forbidden
975. արգելք barrier ◊ brake ◊ handicap obstacle ◊ hitch ◊ hurdle ◊ interdiction
976. արդար fair ◊ right
977. արդարադատություն justice
978. արդարացի right
979. արդարացնել to justify
980. արդարացում justification
981. արդարություն truth ◊ validity
982. արդեն already
983. արդյունաբերական industrial
984. արդյունաբերություն industry
985. արդյունահանում prey
986. արդյունավետ effective ◊ fruitful ◊ productive
987. արդյունք effect ◊ outcome ◊ result
988. արդյոք unless
989. արդնացնել to raise
990. արդուզարդ toilet
991. արդուկ iron
992. արդուկել to iron
993. արեւ sun
994. արեւադարձային tropical
995. արեւադարձային գոտի tropics
996. արեւածագ rise
997. արեւածաղիկ sunflower
998. արեւածաղկի sunflower
999. արեւակեզ tanned
1000. արեւային solar
Pages: << Prev | 1 | .. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb