< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 25 of 25
961. հրապուրիչ fascinating
962. հրապուրվել to take a great interest
963. հրապուրվելի enthusiasm
964. հրասթափվել to be disappointed
965. հրավառություն fireworks
966. հրավեր invitation
967. հրավերել to invite
968. հրավերի invitation
969. հրավիրել to call
970. հրավտանգ inflammable
971. հրատապ burning ◊ urgent
972. հրատարակել to issue
973. հրատարակություն edition
974. հրատարակչություն publishing house
975. հրացան handgun ◊ rifle
976. հրացանակիր musketeer
977. հրացմունք admiration
978. հրացնող charming
979. հրացուլք glow
980. հրդեհ fire
981. հրդեհի fireman
982. հրդեհվել to light up
983. հրեա Jew
984. հրել to be pushed ◊ to push
985. հրթիռ rocket
986. հրթիռային rocket
987. հրկիզել to set fire
988. հրհրոց jam
989. հրձիգ arsonist
990. հրճվել to exult
991. հրմրոց crowd
992. հրում hitch ◊ push
993. հրուշակ cake ◊ pastry
994. հրուշակի confectionery
995. հրվանդան cape
Pages: << Prev | 1 | .. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb