< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 26 of 29
1001. արեւայրուկ tan
1002. արեւառ tanned
1003. արեւարուկ sunburn
1004. արեւելք east ◊ orient
1005. արեւից սեւացած tanned
1006. արեւմուտք west
1007. արթնանալ to come to ◊ to wake up
1008. արթնացնել to wake
1009. արթուն ժամանակ in reality
1010. արժանահավատ authentic
1011. արժանանալ to deserve
1012. արժանացնել to award
1013. արժանի worthy
1014. արժանի համարել to award
1015. արժանիք merit ◊ quality
1016. արժել to cost
1017. արժենալ to be
1018. արժեք cost ◊ price ◊ value ◊ worth
1019. արժեքավորել to appreciate ◊ to estimate
1020. արժողություն cost ◊ worth
1021. արժույթ currency
1022. արի courageous
1023. արիություն courage ◊ manhood ◊ prowess ◊ velour
1024. արխիվ archive
1025. արծաթ silver
1026. արծաթյա silver
1027. արծիվ eagle
1028. արծն enamel
1029. արծնած enamelled
1030. արծնապատ enamelled
1031. արկ shell
1032. արկած adventure
1033. արկղ case
1034. արհամարհական scornful
1035. արհամարհանք contempt
1036. արհամարհել to despise ◊ to disregard ◊ to scorn
1037. արհամարհում neglect
1038. արհեստ craft
1039. արհեստական artificial
1040. արհեստակցական professional
Pages: << Prev | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb