< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 28 of 29
1081. արոտատեղի pasture
1082. արու male
1083. արու խոզ boar
1084. արջ bear
1085. արջածառ mountain ash
1086. արջենու bear-like
1087. արջուկ bear-cub
1088. արվարձան suburb
1089. արվարձանային suburban
1090. արվելք prohibition
1091. արվեստ art
1092. արվեստագետ actor
1093. արվեստանոց study ◊ workshop
1094. արտ cornfield ◊ field
1095. արտաբերել to pronounce
1096. արտաբերում pronunciation
1097. արտագրել to copy ◊ to write off
1098. արտագրում correspondence
1099. արտադրական industrial
1100. արտադրամաս shop
1101. արտադրանք product ◊ production
1102. արտադրել to generate ◊ to make ◊ to produce
1103. արտադրողական productive
1104. արտադրողականություն productivity
1105. արտադրություն manufacture ◊ product
1106. արտադրում manufacture
1107. արտադրվել to be allocated
1108. արտակարգ exceeding ◊ extraordinary ◊ hastily ◊ special ◊ unusual
1109. արտահայտել to express
1110. արտահայտիչ colourful
1111. արտահանել to export
1112. արտահանություն export
1113. արտահանում export
1114. արտահոսք outflow
1115. արտասահման abroad
1116. արտասահմանյան foreign
1117. արտասահմանցի foreigner
1118. արտասանել to issue ◊ to pronounce ◊ to recite
1119. արտասանություն pronunciation
1120. արտասովոր strange
Pages: << Prev | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb