< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 29 of 29
1121. արտասուք tear
1122. արտացոլել to reflect
1123. արտացոլում exhalation ◊ reflection
1124. արտաքին exterior ◊ external ◊ formal ◊ obverse ◊ outside
1125. արտաքին երեւույթ visibility
1126. արտաքին մասում outside of
1127. արտաքսել to expel
1128. արտաքսում banishment
1129. արտոնություն privilege
1130. արտույտ lark
1131. արցունք tear
1132. արքայախնձոր pineapple
1133. արքեպիսկոպոս archbishop
1134. ափ fringe
1135. ափ-գետի bank
1136. ափ-ծովի bough ◊ coast ◊ shore
1137. ափ-ձեռքի palm
1138. ափսե plate՝ saucer՝ tray
1139. ափսե-թեյի tea plate
1140. ափսե-խորունկ soup plate
1141. ափսե-ճաշի dinner plate
1142. ափսոս alas ◊ it is a pity
1143. ափսոսալ to grudge՝ to regret
1144. ափսոսանք pity՝ regret
1145. աքաղաղ cock
1146. աքլոր cock
1147. աքսոր deportation
1148. աքսորել to banish ◊ to deport
1149. աքսորում reference
1150. աքցան nipper ◊ pincers ◊ tongs
Pages: << Prev | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb