< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 3 of 29
81. ակամայից necessarily ◊ unwitting
82. ական mine
83. ականակիր torpedo boat
84. ականանետ mortar
85. ականատես eyewitness
86. ականջ ear
87. ականջակալ earphone
88. ականջի կեղտ sulphur
89. ականջօղ ear ring
90. ակնաբուժություն ophthalmology
91. ակնաբույժ oculist
92. ակնածել pertain
93. ակնապիչ gaze ◊ steadfast
94. ակնարկ essay ◊ hint ◊ review ◊ sketch
95. ակնարկ անել to hint
96. ակնարկել to hint
97. ակներեւ seen ◊ visible
98. ակներեւաբար obviously
99. ակնթարթ instant ◊ moment
100. ակնթարթորեն instantly
101. ակնկալվել to be coming
102. ակնհայտ apparent ◊ obvious ◊ seen ◊ visible
103. ակնոց glasses
104. ակոս groove
105. ակումբ club
106. ակտիվ active
107. ահ fear ◊ horror
108. ահ տալ to scare
109. ահագին huge ◊ vast
110. ահազանգ alarm
111. ահավոր awful ◊ terrible
112. ահեղ awesome ◊ terrible
113. աղ salt
114. աղ գցել to salt
115. աղ դնել to salt
116. աղալ to grind
117. աղախին maid-servant, house-keeper ◊ nursery-maid, child's maid ◊ female slave
118. աղած salty
119. աղածո pickled and salted foods
120. աղաղակ scream ◊ shout
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb