< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 360 page 3 of 9
81. անընդմեջ in succession
82. անընդունակ unable
83. անընդունելի unacceptable
84. անընթեռնելի illegible
85. անընկճելի indestructible
86. անթափանց impenetrable
87. անթափանցելի impenetrable
88. անթափանցիկ opaque
89. անթերի irreproachable
90. անժամանակ inopportunely
91. անժառանգ childless
92. անժխտելի incontestable
93. անիծել to damn
94. անիմաստ ridiculous ◊ senseless
95. անիշխանություն anarchy
96. անիվ wheel
97. անիրականանալի impracticable
98. անլուրջ not serious
99. անխառն pure
100. անխզելի indissoluble
101. անխիղճ ruthless ◊ unscrupulous
102. անխոնջ tireless ◊ tirelessly
103. անխորտակելի indestructible
104. անխուսափելի inevitable ◊ unavoidable
105. անխռով imperturbable
106. անխտիր resolutely
107. անծանոթ stranger ◊ unfamiliar
108. անծանոթ կին stranger
109. անծանոթուհի stranger
110. անծեղ magpie
111. անկախ fearless ◊ independent ◊ sovereign
112. անկախություն independence ◊ sovereignty
113. անկամ weak-willed
114. անկայուն fragile ◊ unstable
115. անկայուն մարդ pendulum
116. անկաշառ incorruptible
117. անկաշկանդ easy
118. անկասկած undoubtedly
119. անկատար imperfect
120. անկարգություն disorder
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb