< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 98 page 3 of 3
81. առճակատում confrontation
82. առյուծ lion
83. առնել bear ◊ carry away ◊ purchase ◊ take away ◊ withdraw
84. առնետ rat
85. առողջ դատող sane
86. առողջագիտություն hygiene
87. առողջանալ to begin to live ◊ to recover
88. առողջապահական sanitary
89. առողջապահություն public health
90. առողջարան resort health ◊ resort ◊ sanatorium
91. առողջացում amendment
92. առողջություն health
93. առորյա usual
94. առու brook ◊ ditch
95. առույգ vigorous
96. առջեւի forward
97. առվյուտ Dutch clover
98. առօրյա daily
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb