< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 3 of 9
81. գետին գցել տապալել overturn
82. գետին իջնել land
83. գետին տապալել topple
84. գետին տապալվել fall
85. գեր corpulent
86. գերագնահատել overestimate
87. գերագույն paramount ◊ supreme
88. գերադասել prefer
89. գերադասություն advantage ◊ superiority
90. գերադասում preference
91. գերազանց exquisite
92. գերազանցել exceed ◊ overtake ◊ surpass
93. գերազանցնել excel
94. գերածախս over expenditure
95. գերակատարել re-execute
96. գերակշռել prevail
97. գերակշռություն advantage ◊ overweight ◊ superiority
98. գերան cross-bar ◊ log
99. գերանդի scythe
100. գերարագ super high-speed
101. գերբ emblem
102. գերեզման grave
103. գերեզմանոց cemetery
104. գերի ընկած captive
105. գերիշխանություն hegemony
106. գերհզոր powerful ◊ super-power
107. գերհոգնածություն over fatigue
108. գերհոգնել overtire
109. գերձայնային supersonic ◊ ultrasonic
110. գերմանական German
111. գերմանացի German
112. գերություն captivity
113. գերչակի ձեթ castor-oil
114. գերված captive
115. գզրոց box
116. գթալ pity ◊ regret
117. գթություն mercy ◊ pity
118. գժտություն quarrel
119. գժտվել quarrel
120. գիծ line ◊ rail
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb