< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 270 page 3 of 7
81. դեղնել to turn yellow
82. դեղնություն yellowness
83. դեղնուց yolk
84. դեմ against ◊ opposite
85. դեմ անել lean
86. դեմ առնել encounter
87. դեմը կտրել to block
88. դեմլքի արտահայտություն mine
89. դեմոկրատական democratic
90. դեմոկրատիա democracy
91. դեմուդիմաց opposite
92. դեմք face ◊ person
93. դեպի to
94. դեպի աջ to the right
95. դեպի դուրս outside
96. դեպի ձախ to the left
97. դեպի ներս inside
98. դեպք case ◊ episode ◊ event ◊ happening ◊ incident
99. դեռ in the meantime ◊ till now
100. դեռահաս teenager
101. դեռատի teenager
102. դեսանտային commando
103. դեսուդեն to be carried
104. դեսպան ambassador
105. դեսպանորդ envoy
106. դեսպանություն embassy
107. դեր function ◊ role
108. դերանուն pronoun
109. դերասան actor ◊ player
110. դերասանական actor's ◊ artistic
111. դերասանուհի actress
112. դերձակ tailor
113. դերձակուհի dressmaker ◊ seamstress
114. դերձան thread
115. դերուսույց director
116. դժբախտ unfortunate ◊ unhappy
117. դժբախտություն grief ◊ misfortune
118. դժգոհել complain
119. դժգոհություն complaint ◊ discontent
120. դժգույն pale ◊ washy
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb