< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 240 page 3 of 6
81. ետ մղել beat off ◊ reflect
82. ետ մնալ lag behind
83. ետ մնալը backlog
84. ետ մնացող lagging behind
85. ետ նայել look back
86. ետ պահել constrain
87. ետ սովորել forget ◊ wean
88. ետ տալ responsibility
89. ետ քաշել remove
90. ետ քաշվել recede
91. ետադարձ reverse
92. ետեւ back
93. ետեւը behind
94. ետեւի back
95. ետեւից because of ◊ behind ◊ following ◊ right behind
96. ետեւից գնալ follow
97. ետեւից ընկնել chase
98. ետեւում behind
99. ետեւում թողնել pass
100. ետճաշյա after-dinner
101. երազ dream
102. երազանք dream
103. երազել dream
104. երազին գալ dream
105. երաժիշտ musician
106. երաժշտական musical
107. երաժշտություն music
108. երախտահատույց լինել thank
109. երախտամոռ thankless ◊ ungrateful
110. երակ vein
111. երակաղարկ pulse
112. երամ flight
113. երամակ herd
114. երանգ hue ◊ shade ◊ tint ◊ tone
115. երանի blessed ◊ happy
116. երաշխավոր լինել vouch
117. երաշխավորել guarantee ◊ recommend ◊ warrant
118. երաշխավորում recommendation
119. երաշխավորված guarantee
120. երաշխիք guarantee
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb