< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 136 page 3 of 4
81. երիտասարդություն youth
82. երիցուկ chamomile
83. երկաթ iron
84. երկաթբետոն Ferro-concrete
85. երկաթեղեն hardware
86. երկաթուղային railway
87. երկակի double ◊ twice
88. երկանքաքար grindstone
89. երկար long
90. երկար ապրել go through
91. երկար ժամանակով for a long time
92. երկար մնալ lie too long
93. երկարաձգել defer
94. երկարաճիտ կոշիկ boot
95. երկարատեւ long
96. երկարատեւություն duration
97. երկարացնել drag out ◊ extend ◊ prolong
98. երկարացուցիչ extension
99. երկարել be stretched ◊ last
100. երկարությամբ along ◊ lengthways
101. երկարություն length ◊ longitude
102. երկըրպագու admirer
103. երկժանի pitchfork
104. երկինք sky
105. երկիր country ◊ earth ◊ land
106. երկխոսություն dialogue
107. երկնագույն blue
108. երկնային heavenly
109. երկնաքեր skyscraper
110. երկշոտ shy
111. երկու two
112. երկու անգամ doubly ◊ twice
113. երկու հարյուր two hundred
114. երկու հոգով together
115. երկուշաբթի Monday
116. երկուսն էլ both
117. երկուսով together
118. երկուստեք mutual
119. երկչոտ cowardly
120. երկչոտություն shyness
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb