< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԻԲ ԻԴ ԻԶ ԻԺ ԻԼ ԻՀ ԻՄ ԻՆ ԻՇ ԻՋ ԻՍ ԻՏ ԻՐ 
selected terms: 128 page 3 of 4
81. իջեցվել to be lowered ◊ to lower ◊ to omit
82. իջնել to be omitted ◊ to be reduced ◊ to decrease
83. Իսպանիա Spain
84. Իսրայել Israel
85. իսկական genuine ◊ original ◊ pure ◊ true
86. իսկապես really
87. իսկույն by instant
88. իսպանական Spanish
89. իսպանացի Spaniard
90. Իտալիա Italy
91. իտալիացի Italian
92. իր its ◊ object ◊ subject ◊ thing ◊ topic
93. իր կողմը գրավել to process
94. իր վրա լցնել to be poured
95. իրագործել execute ◊ to carry out ◊ to realize
96. իրագործելի real
97. իրագործվել to come true
98. իրադարձություն event
99. իրադրություն conditions ◊ situation
100. իրական actual ◊ real ◊ valid
101. իրականանալ to come true
102. իրականացում realization
103. իրան trunk ◊ waist
104. իրանցի Iranian
105. իրավաբան lawyer
106. իրավազանգություն offence
107. իրավազանց offender
108. իրավազոր competent
109. իրավազուրկ without rights
110. իրավախախտում offence
111. իրավական legal
112. իրավահավասարություն equality
113. իրավացի just
114. իրավիճակ situation
115. իրավունք right
116. իրավունք ունենալ to be entitled
117. իրավունք տալ to permit
118. իրատեսություն realism
119. իրար each other
120. իրար գրկել to be embraced
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb