< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 309 page 3 of 8
81. խափանվել to be upset
82. խեժ pitch ◊ resin
83. խել poop ◊ provender
84. խելագար crazy ◊ insane ◊ lunatic
85. խելացի clever ◊ explanatory ◊ reasonable
86. խելոք clever ◊ explanatory
87. խելք mind ◊ reason ◊ sense ◊ wit
88. խեղաթյուրել deform ◊ distort ◊ pervert
89. խեղանդամ cripple
90. խեղդել to choke
91. խեղդվել choke ◊ gasp
92. խեղել to maim
93. խեղճ miserable ◊ wretched
94. խենթ crazy ◊ insane ◊ lunatic
95. խեցգետին crawfish
96. խեցե ceramic
97. խեցեգործություն ceramics
98. խեցի ceramics ◊ sink
99. խզել break off ◊ tear
100. խըշխըշալ to rustle
101. խթան dash ◊ push ◊ stimulus
102. խթանել stimulate
103. խիզախ bold ◊ brave
104. խիզախություն courage ◊ manhood ◊ prowess ◊ velour
105. խիղճ conscience
106. խիճ road-metal
107. խիճաքար road-metal
108. խիստ stern ◊ strict
109. խիտ dens ◊ enrich
110. խլացնել muffle
111. խլացուցիչ muffler
112. խլեզ lizard
113. խլել bear ◊ carry away ◊ demolish ◊ take away ◊ tear ◊ withdraw
114. խլուրդ mole
115. խխուազ snail
116. խղճալ to regret
117. խղճալի wretched
118. խղճահարություն pity ◊ regret
119. խղճմտանք conscience
120. խղճուկ insignificant ◊ ordinary-looking
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb