< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 110 page 3 of 3
81. խորովել fry ◊ roast ◊ to barbeque
82. խորություն depth
83. խորունկ deep
84. խորտակում destruction ◊ rack ◊ wreck
85. խորտակվել be submerged ◊ perish
86. խորտիկ snack
87. խորտիկներ gastronomy
88. խորտկարան snack bar
89. խորքեր bosom
90. խոց ulcer ◊ wound
91. խոցել to strike
92. խոցելի vulnerable
93. խոցող venomous
94. խուզ haircut
95. խուզարկություն search
96. խուզել cut ◊ have hair cut
97. խուզում haircut
98. խութ key
99. խուլ deaf ◊ silent
100. խուլ ու համր deaf-and-dumb
101. խուլիգանական hooligan
102. խուլիգանություն hooliganism
103. խուճապ panic
104. խուճապահար panic
105. խումբ group ◊ team ◊ troupe
106. խումբ մարդիկ lot
107. խունանալ fade ◊ wilt
108. խունկ incense
109. խուսափել avoid ◊ refrain ◊ shun
110. խուրձ sheaf
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb