< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 191 page 3 of 5
81. ծառ tree
82. ծառայել to serve
83. ծառայող employee ◊ serving
84. ծառայություն merit ◊ service
85. ծառուղի avenue ◊ parkway
86. ծավալ volume
87. ծավալ¦ too much
88. ծավալային կինո stereo cinema
89. ծավալել develop ◊ unwrap
90. ծավալվել to spread
91. ծարավ thirst
92. ծափ clap
93. ծափ տալ to clap
94. ծափահարել applaud ◊ clap
95. ծափահարություն applause
96. ծեծ beating
97. ծեծել beat ◊ knock
98. ծես ceremony ◊ rite
99. ծեր old
100. ծեր կին old woman
101. ծերանալ to grow old
102. ծերացած old
103. ծերություն old age
104. ծերուկ old man
105. ծերպ rift ◊ slot
106. ծերտ litter
107. ծեփ plaster ◊ putty
108. ծեփագործ plasterer
109. ծեփակերտել to mould
110. ծեփակերտում modelling
111. ծեփել mould ◊ plaster
112. ծեփող plasterer
113. ծեփում plaster
114. ծիածան rainbow
115. ծիլ sprout
116. ծիծաղ laugh ◊ laughter
117. ծիծաղաշարժ cosmic
118. ծիծաղել laugh
119. ծիծաղելի amusing ◊ funny ◊ ridiculous
120. ծիծաղեցնել to make laugh
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb