< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 139 page 3 of 4
81. հետախուզություն investigation
82. հետախուզում investigation
83. հետախույզ scout
84. հետաձգել postpone ◊ to defer ◊ to remove
85. հետաձգում delay ◊ postponement
86. հետամնաց backward
87. հետամնացություն backwardness
88. հետամուտ լինել pursue
89. հետապնդել chase ◊ pursue
90. հետապնդում persecution ◊ pursuit
91. հետաքննություն consequence ◊ inquiry
92. հետաքրքիր interesting ◊ interestingly
93. հետաքրքրական curious
94. հետաքրքրասեր inquisitive
95. հետաքրքրել to interest
96. հետաքրքրություն interest
97. հետաքրքրվող curious ◊ inquisitive
98. հետեվանքով owing to
99. հետեւաբար hence ◊ therefore
100. հետեւազոր infantry
101. հետեւակ infantry
102. հետեւանք consequence ◊ outcome ◊ result ◊ sequel
103. հետեւանքովր because
104. հետեւել to follow ◊ to watch
105. հետեւյալ following
106. հետեւող follower
107. հետեւողական consequent
108. հետեւորդ follower
109. հետզհետե gradually
110. հետին back
111. հետիոտն pedestrian
112. հետմահու posthumous
113. հետնորդ child ◊ descendant ◊ successor
114. հետո after ◊ future ◊ post ◊ then
115. հետք print ◊ trace
116. հերակալ hairpin
117. հերթ queue ◊ turn
118. հերթագայել interleave
119. հերթական next
120. հերթականություն queue
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb