< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՁԱ ՁԳ ՁԵ ՁԻ ՁԿ ՁՄ ՁՅ ՁՆ ՁՈ ՁՎ ՁՐ 
selected terms: 130 page 3 of 4
81. ձիամարզարան arena
82. ձիապան stable hand
83. ձիավարել to ride
84. ձիավոր horseman ◊ rider
85. ձիարշավ gallop ◊ horse racing
86. ձիարշավարան hippodrome
87. ձիգ hard ◊ tight
88. ձիթապտուղ olive
89. ձիրք gift ◊ talent
90. ձկան fish
91. ձկնաբուծություն pisciculture
92. ձկնագող poacher
93. ձկնապուր fish soup
94. ձկնկուլ heron
95. ձկնորս fisher ◊ fisherman
96. ձկնորսական fishing
97. ձկնորսանավ smack
98. ձկնորսություն fishery
99. ձմեռ winter
100. ձմեռ պապիկ Santa Claus
101. ձմեռել to winter
102. ձմերուկ water-melon
103. ձյութ pitch ◊ resin ◊ tar
104. ձյուն snow
105. ձյուն գալը snowfall
106. ձյունագնաց snowmobile
107. ձյունակույտ snowdrift
108. ձյունահողմ blizzard
109. ձյունամաքրիչ snow plough
110. ձյունանուշիկ snow-maiden
111. ձնծաղիկ snowdrop
112. ձնհալ thaw
113. ձող axis ◊ core ◊ pole ◊ rod
114. ձողաձուկ cod ◊ codfish
115. ձողափայտ bar
116. ձողիկ pin
117. ձորակ ravine
118. ձու egg
119. ձուլակտոր ingot
120. ձուլարան foundry
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb