< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՃԱ ՃԳ ՃԵ ՃԶ ՃԻ ՃԿ ՃՄ ՃՅ ՃՆ ՃՇ ՃՈ ՃՉ ՃՊ ՃՌ 
selected terms: 127 page 3 of 4
81. ճերմանդ cuff-link
82. ճզմել press ◊ rumple
83. ճզմում jam
84. ճիճու hookworm
85. ճիշտ correct ◊ equally ◊ exact ◊ just ◊ precise ◊ true ◊ truthful
86. ճիշտ է correctly ◊ truth
87. ճիչ scream ◊ screech ◊ shout
88. ճիչ արձակել to scream
89. ճիպոտ rod
90. ճիվաղ fiend
91. ճիրան claw ◊ talon
92. ճկասուսեր rapier
93. ճկույթ pinkie
94. ճկուն flexible ◊ resourceful
95. ճմլել to crush
96. ճմռել rumple
97. ճմռթել rumple
98. ճյուղ branch ◊ sprig ◊ twig
99. ճյուղային branch
100. ճնճղուկ sparrow
101. ճնշել stress ◊ to crush ◊ to press ◊ to squash
102. ճնշող overwhelming
103. ճնշում pressure ◊ stress
104. ճնշում (հարձակում) onset ◊ onslaught
105. ճնշում գործ դնելը stress
106. ճշգրիտ exactly
107. ճշգրտել to specify
108. ճշմարտացի truthful
109. ճշմարտություն true ◊ truth
110. ճշտապահ accurate ◊ precise
111. ճշտել to specify
112. ճշտություն true
113. ճոխ plentiful
114. ճող magnificent
115. ճողվածք hernia
116. ճոճանակ pendulum ◊ swing
117. ճոճել to oscillate ◊ to swing
118. ճոճվել to shake
119. ճոպան cable ◊ mooring ◊ rope
120. ճուտ young of animals
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb