< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 117 page 3 of 3
81. մեռել dead man
82. մեռնել depart ◊ die
83. մեռնելը death
84. մետաղ metal
85. մետաղագործ metalworker
86. մետաղագործություն metallurgy
87. մետաղադրամ coin
88. մետաղալար wire
89. մետասան eleven
90. մետաքս silk ◊ snap
91. մետաքսեղեն silk
92. մետր meter
93. մեր our
94. մերժել give up ◊ reject
95. մերժողական negative
96. մերժում refusal
97. մերկ bare ◊ naked
98. մերկապարանոց naked
99. մերկացնել convict ◊ expose ◊ uncover ◊ undress
100. մերկացված naked ◊ nude
101. մերձակայք vicinity
102. մերձարեւադարձային subtropical
103. մերձարեւադարձային երկրներ subtropics
104. մերձքաղաքային suburban
105. մերոնք ours ◊ their own
106. մերուն womb
107. մերսել massage
108. մերսում massage
109. մեքենա machine
110. մեքենագրուհի typist
111. մեքենամաս auto detail
112. մեքենայական mechanical
113. մեքենայացնել to mechanize
114. մեքենայացում mechanization
115. մեքենայություն fraud
116. մեքենաշինություն mechanical engineering
117. մեքենավար machinist
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb