< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՈԳ ՈԶ ՈԼ ՈՂ ՈՃ ՈՄ ՈՉ ՈՌ ՈՍ ՈՎ ՈՏ ՈՐ ՈՒ 
selected terms: 310 page 3 of 8
81. ոռնոց roar
82. ոռոգել interrogate ◊ irrigate ◊ to water
83. ոռոգում irrigation
84. ոսկե gold
85. ոսկեբեր ավազ gravel
86. ոսկեզօծ gilt
87. ոսկեջրած gilt
88. ոսկերիչ jeweller
89. ոսկերչական jeweller
90. ոսկի gold
91. ոսկի որոնող prospector for gold
92. ոսկոր bone
93. ոսկրի կտոր pit
94. ոսոխ enemy ◊ not friends
95. ոսպ lentil
96. ոստ branch ◊ sprig ◊ twig
97. ոստիկան police
98. ոստիկանական police
99. ոստիկանություն police
100. ոստյուն jump
101. ոստնակ springboard
102. ոստնել to sit
103. ոստոտ bough
104. ով who ◊ whom
105. ոտնակ pedal ◊ sub drumstick
106. ոտնատեղ sub drumstick
107. ոտք foot ◊ leg
108. ոտքերի foot
109. ոտքերի ծայր sock
110. ոտքով on foot
111. որ what
112. որակ quality
113. որակական qualitative
114. որակել to qualify ◊ to regard
115. որակյալ qualified
116. որակում qualification
117. որաձեւություն style
118. որբ orphan
119. որդ worm
120. որդեգրել to adopt
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb