< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՉԱ ՉԳ ՉԴ ՉԵ ՉԷ ՉԸ ՉԻ ՉԼ ՉԽ ՉԾ ՉԿ ՉՀ ՉՄ ՉՆ ՉՈ ՉՌ ՉՍ ՉՎ ՉՏ ՉՐ ՉՓ ՉՔ 
selected terms: 112 page 3 of 3
81. չմտածված rash
82. չնախատեսված unforeseen
83. չնայած in spite of ◊ though
84. չներկայանալը absence
85. չնչին fine ◊ insignificant ◊ small ◊ trifling
86. չոր dry
87. չոր է dry
88. չորանալ be dried ◊ dry out ◊ dry up ◊ dry ◊ run low
89. չորացնել dry up ◊ dry
90. չորացված dried
91. չորեքշաբթի Wednesday
92. չորություն dryness
93. չորս four
94. չորս հարյուր four hundred
95. չորսհարյուրերորդ four-hundredth
96. չորրորդ fourth
97. չորքոտանի quadruped
98. չու flight
99. չուզելով unwillingly
100. չռել place
101. չսահմանափակված unlimited
102. չստեր slippers
103. չվել fly ◊ wander
104. չվերթ route
105. չվերթային routing
106. չտեսնված unprecedented ◊ unusual
107. չրթել click
108. չփչփացնել champ
109. չփչփոց champ
110. չքանալ disappear ◊ vanish
111. չքավոր poor
112. չքմեղ innocent
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb