< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 3 of 9
81. պառկել lie ◊ to lay
82. պառկեցնել to put
83. պաստառ cloth ◊ wallpaper
84. պաստառապատել to upholster
85. պաստերիզացնել to pasteurize
86. պատ wall
87. պատահաբար casually ◊ chance ◊ unintentionally
88. պատահական casual ◊ unintentional
89. պատահականություն accident
90. պատահար adventure ◊ happening ◊ incident
91. պատահել come ◊ to happen ◊ to take place
92. պատանդ hostage
93. պատանեկան youthful
94. պատանեկություն youth
95. պատանի young
96. պատառ shred
97. պատառաքաղ fork
98. պատառոտել to break off
99. պատասխան answer ◊ reply ◊ response
100. պատասխան տալ to answer
101. պատասխանատու responsible
102. պատասխանատվություն liability ◊ responsibility
103. պատասխանել reply ◊ to answer ◊ to respond
104. պատատուկ bindweed
105. պատգամ precept ◊ testament
106. պատգամավոր delegate ◊ deputy
107. պատգամավորություն delegation
108. պատգամել bequeath
109. պատգարակ stretcher
110. պատել to impose ◊ twirl
111. պատերազմ war
112. պատերազմել to be at war
113. պատեցնել to rotate
114. պատժել finish ◊ punish
115. պատժում discipline ◊ punishment
116. պատիժ տալ to punish
117. պատիճ punishment ◊ shell
118. պատիվ honour
119. պատկանել to belong
120. պատկանելություն accessory
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb