< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 103 page 3 of 3
81. սավան sheet
82. սավառնակ glider
83. սատանա devil
84. սար mountain
85. սարահարթ plateau
86. սարավանդ terrace
87. սարդ spider
88. սարդոստայն web
89. սարիչ adjuster
90. սարկավագ deacon
91. սարյակ starling
92. սարսափ fear ◊ horror
93. սարսափելի awful ◊ horrible ◊ terrible
94. սարսափեցնել to intimidate
95. սարսռել to shiver
96. սարք device ◊ equipment ◊ installation
97. սարքավորել to equip
98. սարքավորում equipment
99. սարքել adjust ◊ build ◊ fix ◊ make ◊ prepare
100. սարքին դարձնել to adjust
101. սափոր ewer ◊ jar ◊ jug ◊ pitcher
102. սափրել to shave
103. սափրիչ barber ◊ hairdresser
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb