< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 3 of 9
81. վարարել to spread
82. վարդ rose
83. վարդագույն pink ◊ rosy
84. վարդակ plug ◊ socket
85. վարդակակաչ tulip
86. վարդական bow
87. վարդի pink
88. վարել manage ◊ plough
89. վարելահող arable ◊ field
90. վարժեցնել to coach
91. վարժեցնող tamer
92. վարժություն կատարել to practice
93. վարժվել get used ◊ wean
94. վարկ credit ◊ loan ◊ prestige ◊ reputation
95. վարկավորել to finance
96. վարձ fare ◊ fee ◊ payment
97. վարձագրել to hire
98. վարձակալություն lease ◊ rent
99. վարձահատույց to thank
100. վարձատրել to pay
101. վարձատրություն fee ◊ remuneration
102. վարձատրում payment ◊ remuneration
103. վարձել employ ◊ take
104. վարձկան mercenary
105. վարձով for rent
106. վարձով առնել to rent
107. վարձու hired
108. վարձութով for rent
109. վարձում employment ◊ hire
110. վարձույթ hire
111. վարմացնել to astonish
112. վարմունք act ◊ behave ◊ behaviour
113. վարորդ driver
114. վարուժան dove ◊ male ◊ pigeon
115. վարչական educational ◊ government
116. վարչակարգ mode
117. վարչապետ prime minister
118. վարչություն exercise ◊ government
119. վարպետ foreman ◊ master ◊ skilful
120. վարսակ oat
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb