< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 136 page 3 of 4
81. տարածել to distribute
82. տարածություն area ◊ distance ◊ district ◊ interval ◊ space
83. տարածք territory
84. տարակածություն disagreement
85. տարակուս bewilderment
86. տարակուսանք bewilderment
87. տարակուսել to be perplexed
88. տարաձայնություն disagreement ◊ discord
89. տարանցիկ transit
90. տարատեսակ grade ◊ type ◊ variety
91. տարատեսակություն version
92. տարբեր different ◊ differently ◊ various
93. տարբերակ variant
94. տարբերել to distinguish
95. տարբերություն difference ◊ distinction
96. տարբերվել be distinguished ◊ differ ◊ disperse
97. տարեդարձ anniversary
98. տարեթիվվ date
99. տարեկան annual ◊ rye
100. տարեկետում postponement
101. տարեկից coeval
102. տարերային spontaneous
103. տարերք elements
104. տարեց elderly
105. տարի [tari] year
106. տարիք age
107. տարկետում delay ◊ instalment plan
108. տարհաղորդել to broadcast
109. տարհամոզել to dissuade
110. տարուբերել oscillate ◊ stir ◊ swing
111. տարուբերում fluctuation
112. տարուբերվել to fluctuate
113. տարվա annual
114. տարվա ժամանակ season
115. տարվել lose ◊ take a great interest
116. տարր element
117. տարրալուծել to spread out
118. տարրալուծում analysis
119. տարրական elementary
120. տարօրինակ strange
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb