< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՑԱ ՑԵ ՑԸ ՑԻ ՑՄ ՑՆ ՑՈ ՑՏ ՑՐ ՑՑ 
selected terms: 130 page 3 of 4
81. ցնցել shake ◊ stir
82. ցնցոտի tatter
83. ցնցուղ shower ◊ sprinkling can
84. ցնցուղարան shower room
85. ցնցում concussion ◊ hitch ◊ shock ◊ trauma
86. ցնցվել flinch ◊ wince
87. ցոլք gleam ◊ shine
88. ցող dew
89. ցողել spatter ◊ splash
90. ցողուն stalk ◊ stem
91. ցորեն wheat
92. ցորենի wheaten
93. ցուլ bull
94. ցուլք glow
95. ցույց demonstrate
96. ցույց տալ display ◊ indicate
97. ցուրտ cold ◊ ice cold
98. ցուրտ է coldly
99. ցուցաբերել find out ◊ show
100. ցուցադրաբար diversionary
101. ցուցադրափեղկ stand
102. ցուցադրություն demonstration
103. ցուցադրում demonstration
104. ցուցակ inventory ◊ list
105. ցուցակագրել describe ◊ write down
106. ցուցակագրում inventory
107. ցուցակարել register
108. ցուցակից հանել cancel
109. ցուցահանդես exhibition
110. ցուցամոլ amateur
111. ցուցանակ signboard
112. ցուցանիշ parameter
113. ցուցանմուշ exhibit
114. ցուցատախտակ stand
115. ցուցափայտ pick device
116. ցուցափեղկ show-window
117. ցուցիչ index ◊ parameter ◊ pointer
118. ցուցմունք indication
119. ցուցում indication
120. ցտեսություն good-bye
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb