< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՓԱ ՓԵ ՓԹ ՓԻ ՓԼ ՓՆ ՓՇ ՓՈ ՓՉ ՓՌ ՓՍ ՓՏ ՓՐ ՓՔ 
selected terms: 215 page 3 of 6
81. փլատակներ ruins
82. փլուզում collapse
83. փլվածք collapse
84. փլվել to fail
85. փնջիկ shred
86. փնտրել find ◊ search ◊ seek
87. փշատերեւ coniferous ◊ needle
88. փշոտ prickly
89. փշուր mite
90. փշուր-փշուր into smithereens
91. փշրանք mite
92. փշրել grind
93. փոթ fold ◊ pleat
94. փոթորիկ gale ◊ hurricane ◊ storm ◊ tempest
95. փոթորկոտ rough
96. փոխ-չեմպիոն ex-champion
97. փոխադարձ mutual
98. փոխադրագնացք echelon
99. փոխադրական transitive
100. փոխադրամիջոց transport
101. փոխադրել carry ◊ shift ◊ to transport
102. փոխադրություն statement
103. փոխադրում exchange
104. փոխադրվել to move down
105. փոխանակել to exchange
106. փոխանակություն կատարել to exchange
107. փոխանակում exchange
108. փոխանցել to transfer
109. փոխանցիչ transmitter
110. փոխանցում pas
111. փոխանցումավազք relay race
112. փոխառնել to adopt
113. փոխարեն in exchange
114. փոխարինել to replace ◊ to substitute
115. փոխարինում change ◊ replacement ◊ substitute
116. փոխարկվել to turn
117. փոխգնդապետ lieutenant colonel
118. փոխել to change
119. փոխկանչ roll-call
120. փոխհատուցել to pay
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb