< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՕԲ ՕԳ ՕԴ ՕԹ ՕԺ ՕԼ ՕԾ ՕՁ ՕՂ ՕՃ ՕՇ ՕՊ ՕՋ ՕՍ ՕՎ ՕՏ ՕՐ ՕՔ 
selected terms: 122 page 3 of 4
81. օրագիր diary ◊ journal
82. օրաթերթ a daily paper ◊ news paper
83. օրական daily ◊ pay
84. օրական միջին daily average
85. օրակավարձ daily wage ◊ pay
86. օրապահ լինել to be on duty
87. օրապահիկ ration
88. օրատետր day-book
89. օրացույց calendar
90. օրգան organ
91. օրգանիզմ organism
92. օրենագիծ administration bill
93. օրենականություն legality
94. օրենաքով lawfully
95. օրենսգիրք code ◊ law-book
96. օրենսգիրք(դատական) code of procedure
97. օրենսգիրք(քրեական) code ◊ penal code
98. օրենսդրական legislative
99. օրենսդրություն legislation
100. օրենք law
101. օրեցօր day by day
102. օրինագիծ bill
103. օրինակ e.g. ◊ example ◊ sample
104. օրինական lawful ◊ legal ◊ legitimate
105. օրինակել imitate
106. օրինակելի exemplary ◊ provisional
107. օրինակի համար for example
108. օրինաչափ natural
109. օրինաչափություն standard
110. օրիօրդ maid
111. օրիօրդություն maidenhood
112. օրհաս agony
113. օրհասական critical
114. օրհնանք biess
115. օրհնել to bless
116. օրհնություն biessing
117. օրոր cradle song ◊ lullaby ◊ to lull
118. օրորել oscillate ◊ swing ◊ to rock to sleep
119. օրորոց cradle
120. օրորում cradlng
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb