< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 4 of 29
121. աղաման saltcellar
122. աղանդեր dessert
123. աղաչական imploring
124. աղաչանք appeal ◊ plea
125. աղաչել to implore
126. աղաջուր brine ◊ pickle
127. աղավաղել to deform ◊ to pervert
128. աղավնատուն loft
129. աղավնի dove ◊ pigeon
130. աղաց mill
131. աղացած միս forcemeat
132. աղացաքար grindstone
133. աղբ garbage ◊ rubbish ◊ stuff ◊ trash
134. աղբակալ dustpan
135. աղբանոթ urn
136. աղբավայր dump
137. աղբատար garbage collector
138. աղբի weed
139. աղբյուր source ◊ spring
140. աղբյուրներ resources
141. աղբոտել to litter
142. աղեթափություն hernia
143. աղեղ arch ◊ bow
144. աղետ accident ◊ catastrophe ◊ disaster
145. աղի salty
146. աղիք gut
147. աղիքներ bowels ◊ intestines
148. աղճատել to deform ◊ to pervert
149. աղմկարար loud ◊ rowdy
150. աղմկարարություն fracas
151. աղմկարարություն անել to row
152. աղմկել to rustle ◊ to shout
153. աղմուկ noise ◊ racket
154. աղյուս brick
155. աղյուսակ table
156. աղոթել to pray
157. աղոթք pray
158. աղոտ dim ◊ muddy ◊ opaque ◊ vague
159. աղուտ salt-marsh
160. աղջամուղջ twilight
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb