< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 360 page 4 of 9
121. անկարելի impossible ◊ it is impossible
122. անկարելի է it is impossible
123. անկարող incompetent ◊ inept ◊ powerless ◊ unable
124. անկեղծ sincere
125. անկետային biographical
126. անկիրթ impolite
127. անկյունագիծ diagonal
128. անկշռադատ rash
129. անկշռության weightlessness
130. անկողին bed
131. անկողմնակալ impartial ◊ objective
132. անկոտրում unshakeable
133. անկում depression
134. անկուն corner
135. անկունի angular
136. անկուշտ greedy
137. անհաղթելի invincible
138. անհամ insipid ◊ tasteless
139. անհամաձայնել to disagree
140. անհամաձայնություն disagreement
141. անհամատեղելի incompatible
142. անհամարձակ shy
143. անհամբեր inpatient
144. անհամոզիչ unpersuasive
145. անհայտ unknown
146. անհայտ է inevitably
147. անհայտանալ to disappear
148. անհանգիստ restless
149. անհանգիստ լինել to harass
150. անհանգստանալ to be nervous ◊ to see to it
151. անհանգստացնել to disturb
152. անհանգստություն alarm ◊ unrest
153. անհաշիվ countless ◊ innumerable ◊ uncountable
154. անհաշտ not try
155. անհաշտելի not try
156. անհաջող lame ◊ unsuccessful
157. անհաջողություն failure
158. անհաջողություն կրել to fail
159. անհասանելի unapproachable
160. անհասկանալի unintelligible
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb