< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 4 of 9
121. գին price
122. գին դնել estimate
123. գինեգործություն winemaking
124. գինեգույն claret
125. գինի wine
126. գինովանալ get drunk
127. գիշատիչ predator
128. գիշեր night
129. գիշերային night
130. գիշերը at the night
131. գիշերով at the night
132. գիշերվա night
133. գիշերօթիկ boarding school
134. գիպսե plaster
135. գիպսից plaster
136. գիսաստղ comet
137. գիտակ competent ◊ connoisseur ◊ expert
138. գիտական scholar ◊ scientific
139. գիտակից conscious
140. գիտակցել realize ◊ understand
141. գիտակցություն consciousness ◊ reason
142. գիտահետագոտական research
143. գիտատեխնիկական scientific and technical
144. գիտափորձ experiment
145. գիտելիքներ the items of information
146. գիտենալ know
147. գիտություն item of information ◊ knowledge ◊ science
148. գիր letter
149. գիրանալ become stout ◊ grow stout
150. գիրկ embrace
151. գիրք book
152. գլանակ cigarette
153. գլանման rolling
154. գլանում hire
155. գլանվածք hire
156. գլխանոց hood
157. գլխաշոր co sonny ◊ kerchief
158. գլխապտույտ dizziness ◊ giddiness
159. գլխավ անել nod
160. գլխավոր general ◊ main
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb