< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 270 page 4 of 7
121. դժկամությամբ unwillingly
122. դժվար difficult ◊ inconvenient ◊ tough
123. դժվար թե hardly
124. դժվարանցանելի almost impossible
125. դժվարացնել to hamper
126. դժվարին complex
127. դժվարություն difficulty
128. դիակ corpse
129. դիակառք catafalque
130. դիակիզարան crematorium
131. դիարան morgue
132. դիաֆրագմա diaphragm
133. դիզել to save
134. դիմադրել to resist
135. դիմադրողականություն resistively
136. դիմադրում resistance
137. դիմակ mask
138. դիմակազերծել convict ◊ expose
139. դիմակահանդես masquerade
140. դիմակավորել to mask
141. դիմահայաց full-face
142. դիմահարդար make-up artist
143. դիմահարդարում make-up
144. դիմանալ to sustain
145. դիմանկար portrait
146. դիմանկարիչ portrait painter
147. դիմաշարժություն mimicry
148. դիմավորել to meet
149. դիմաց against
150. դիմացկուն hardy ◊ proof ◊ resistant ◊ stanch ◊ strong ◊ sturdy
151. դիմացկունթյուն hardiness
152. դիմացկունություն endurance
153. դիմափոշի powder
154. դիմափոշու աման powder box
155. դիմել address ◊ resort
156. դիմորդ matriculating student
157. դիպլոմ diploma
158. դիպուկություն accuracy
159. դիպչել concern ◊ relate ◊ touch
160. դիպված adventure
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb