< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԹԱ ԹԵ ԹԶ ԹԹ ԹԻ ԹԽ ԹՂ ԹՄ ԹՅ ԹՆ ԹՇ ԹՈ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՓ ԹՔ 
selected terms: 271 page 4 of 7
121. թերի missing
122. թերխաշ ձու soft-boiled egg
123. թերմոս thermos
124. թերություն blank ◊ defect ◊ omission
125. թերություններ malfunctions
126. թերտապակված underdone
127. թեւ wing
128. թեւանցել to bypass
129. թեւավոր winged
130. թեւատակ armpit
131. թեւկապ armband
132. թեւք sleeve
133. թեփ dandruff ◊ peel ◊ sawdust
134. թեք flat ◊ sloping ◊ tilted
135. թեքել to bend ◊ to incline ◊ to reject
136. թեքություն inclination ◊ slope
137. թեքուղի bend
138. թեքում inclination
139. թեքվել to curtail ◊ to stoop ◊ to wraps
140. թզուկ enemy ◊ hostile ◊ opponent
141. թթխմոր leaven
142. թթու sour
143. թթու դնել to pickle
144. թթված sour
145. թթվածին oxygen
146. թթվայնություն acidity
147. թթվասեր soured cream
148. թթվեցրած կաթ curdled milk
149. թթվուտ acid
150. թի cheerfully ◊ oar ◊ paddle
151. թիակ dustpan ◊ oar ◊ paddle ◊ shoulder blades
152. թիավար rower
153. թիավարել to row
154. թիավարություն rowing
155. թիավարում rowing
156. թիթեղ tin plate
157. թիթեղիկ plate
158. թիթեռնակ butterfly
159. թիկնաթոռ armchair
160. թիկնակ back
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb