< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 205 page 4 of 6
121. լոռամիգի cranberry
122. լորի lime-tree ◊ linden
123. լորիկ quail
124. լորձունք saliva ◊ slime
125. լորտու grass-snake
126. լուծ bends ◊ diarrhoea ◊ yoke
127. լուծարքի ենթարկել liquidate
128. լուծել dissolve ◊ purge ◊ solve ◊ untie
129. լուծերք liquidation
130. լուծիչ solvent
131. լուծում outcome
132. լուծույթ solution
133. լումավորել to illuminate
134. լույս light
135. լույսը բացվել to dawn
136. լուռ մնալ to be silent
137. լուսաբանել to illuminate
138. լուսաբաց dawn ◊ glow
139. լուսազգային photosensitive
140. լուսակիր traffic light
141. լուսահեռագիր photo telegram
142. լուսամուտ window
143. լուսամուտի գոգ window sill
144. լուսամփոփ lamp shade
145. լուսային light
146. լուսանալ clear ◊ light
147. լուսանկար to shine
148. լուսանկարել education ◊ illumination
149. լուսանկարիչ photo ◊ photograph ◊ portrait ◊ snapshot
150. լուսանկարչական արհեստանոց illumination
151. լուսանկարչական թուղթ lantern ◊ searchlight
152. լուսանկարչական մեքենա blackout
153. լուսանկարչություն to dawn
154. լուսանցք to photograph
155. լուսավոր photo studio ◊ photographic film
156. լուսավորել photographic paper
157. լուսավորության camera
158. լուսավորում photo
159. լուսարձակ photographer
160. լուսաքողարկում field
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb