< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 309 page 4 of 8
121. խճճել confuse ◊ entangle
122. խճճվածություն entanglement
123. խճուղի highway
124. խմբագիր editor
125. խմբագրական editorial
126. խմբագրական կոլեգիա staff
127. խմբագրել to edit
128. խմբակ team
129. խմբական choral
130. խմբապար round dance
131. խմբավար choirmaster
132. խմբվել crowd
133. խմել drink
134. խմելու drinking
135. խմեցնել to water
136. խմիչք drink
137. խմոր dough
138. խմորիչ yeast
139. խմորում fermentation
140. խյուս mash ◊ paste
141. խնամախոս matchmaker
142. խնամակալություն trusteeship
143. խնամքով careful
144. խնամքով հարդարված tidy
145. խնայել save up
146. խնայող economical
147. խնայողություն savings
148. խնդիր problem ◊ task
149. խնդուն glade
150. խնդրանք request
151. խնդրել ask
152. խնդրեմ please
153. խնձոր apple
154. խնձորենի apple tree
155. խնչել to blow one's nose
156. խնջույք feast
157. խշխշոց rustle
158. խշշոց rustle
159. խոզ pig ◊ swine
160. խոզաբուծություն pig-keeping
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb