< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 191 page 4 of 5
121. ծիծեռնակ swallow
122. ծիսակատարություն rite
123. ծիտ bird ◊ sparrow
124. ծիրան apricot
125. ծլկել slope
126. ծխախոտ cigarette ◊ tobacco
127. ծխախոտատուփ cigarette case
128. ծխախոտը վառել to light
129. ծխախոտի մնացորդ stub
130. ծխահարել to smoke
131. ծխահարված smoked
132. ծխամորճ tube
133. ծխացրած smoked
134. ծխափող mouthpiece
135. ծխաքարշ mouthpiece
136. ծխել to smoke
137. ծխնելույց chimney
138. ծխնի hinge
139. ծխով լցնել to smoke
140. ծծակ dummy ◊ shoehorn
141. ծծել suck
142. ծծումբ sulphur
143. ծղոտ straw
144. ծղոտից straw
145. ծղրիդ grasshopper
146. ծղրտալ to scream
147. ծմակ thicket
148. ծնել to give birth
149. ծննդաբերել to give birth
150. ծննդաբերություն child birth
151. ծնողներ parents
152. ծնոտ jaw
153. ծնունդ birth
154. ծնվել to be born
155. ծոծրակ nape
156. ծոռ great-grandson
157. ծով sea
158. ծովաբողկ horseradish
159. ծովախորշ bay
160. ծովածոց bay ◊ gulf
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb