< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 4 of 25
121. համայնք community
122. համանման like
123. համանուն same
124. համաշխարհային global ◊ world
125. համաչափ equal ◊ equally ◊ symmetric ◊ uniform
126. համաչափություն uniformity
127. համապատասխան proper ◊ respective ◊ similar ◊ suitable
128. համապատասխանաբար accordingly
129. համապատասխանել to correspond
130. համապարփակ universal
131. համառ obstinate ◊ persistent ◊ stubborn
132. համառոտակի in brief
133. համառոտել to compress
134. համատարած universal
135. համատեղ joint
136. համար for the sake of ◊ for ◊ number
137. համարել to recognize
138. համարի number
139. համարձակ courageous
140. համարձակել to decide
141. համարձակություն boldness
142. համարձակվել to dare ◊ to venture
143. համարյա almost
144. համարյա թե almost-that
145. համարվել to be considered
146. համբավ glory ◊ reputation ◊ to be glorified
147. համբերատար patient ◊ tolerant
148. համբերել suffer ◊ to tolerate
149. համբերություն patience
150. համբույր kiss
151. համբույրի ձայն smack
152. համբուրել to kiss
153. համբուրվել to be kissed
154. համեղ ուտելիք delicacies
155. համեմատել to compare ◊ to verify
156. համեմատություն ratio
157. համեմատում comparison
158. համեմունք seasoning ◊ spice
159. համեստ decent ◊ modest
160. համերաշխ solitary
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb