< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 214 page 4 of 6
121. մասին about
122. մասնագետ expert
123. մասնագիտական professional
124. մասնագիտանալ to specialize
125. մասնագիտացում specialization
126. մասնագիտացված specialized
127. մասնագիտության profession ◊ specialty
128. մասնակի partial
129. մասնակցել to participate
130. մասնակցություն participation
131. մասնակցում participation
132. մասնաճյուղ branch
133. մասնավոր personal ◊ private
134. մասնատել disassemble
135. մասնաքանակ lot
136. մասուր wild rose
137. մասսա weight
138. մատ finger ◊ toe
139. մատակ mare
140. մատակարարել supply ◊ to put
141. մատակարարում delivery ◊ supply
142. մատանի ring
143. մատերիա matter
144. մատիտ pencil
145. մատղաշ young
146. մատնանշել to specify
147. մատնել to betray
148. մատնիչ traitor
149. մատնոց thimble
150. մատնություն treachery
151. մատույց approach
152. մատուցարան tray
153. մատուցել to submit
154. մատուցող waiter
155. մատուցողուհի waitress
156. մատչելի accessible ◊ admissive
157. մարագ loft
158. մարգագետին meadow
159. մարգասահման interrupt
160. մարգարիտ pearl
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb