< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 4 of 9
121. նետաձգարան rifle-range
122. նետաձգություն shooting
123. նետաձիգ arrows
124. նետել desert ◊ hurl ◊ throw
125. ներածական introduction
126. ներածություն introduction
127. ներառնել to capture
128. ներարկոց syringe
129. ներարկում injection
130. ներբան stop ◊ sub mark
131. ներգաղթած immigrant ◊ visitant
132. ներգաղթել to immigrate
133. ներգործություն leaven
134. ներգրավել attract ◊ involve
135. ներդաշնակ symmetric
136. ներդաշնակություն harmony
137. ներդնել to introduce
138. ներդրում introduction
139. ներել excuse ◊ forgive
140. ներեցեք is guilty
141. ներխուժել to rush
142. ներխուժում invasion
143. ներկ paint
144. ներկա գտնվող present
145. ներկա լինել to be present
146. ներկայանալ to be presented
147. ներկայացնել name ◊ present ◊ represent
148. ներկայացում performance ◊ show ◊ spectacle
149. ներկայացուցիչ representative ◊ spokesman
150. ներկայացուցչություն representation
151. ներկայիս present
152. ներկայություն presence
153. ներկարար painter
154. ներկել to paint
155. ներկում colouring
156. ներհոսք inflow
157. ներմուծել to import
158. ներմուծում import
159. ներշնել to submit
160. ներշնչել insinuate ◊ inspire
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb