< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 228 page 4 of 6
121. շնչառություն breath ◊ respiration
122. շնչել to breathe ◊ to inhale ◊ to sigh
123. շշուկ whisper
124. շշուկով by whisper
125. շոգ heat ◊ hot
126. շոգենավ steamship
127. շոգեքարշ locomotive ◊ steam locomotive
128. շոգի vapour
129. շոգու steam
130. շոկոլադե chocolate
131. շող beam ◊ ray ◊ shine
132. շողալ glitter ◊ sparkle
133. շողոքորթ flattering
134. շողոքորթել to flatter
135. շողոքորթություն flattery
136. շոյել flatter ◊ fondle ◊ iron
137. շոյող flatter
138. շոյում է flattery
139. շոշափել concern ◊ feel ◊ mention ◊ relate ◊ touch
140. շոշափելիք feeling
141. շոշափում feeling
142. շոռակարկանդակ cheese-cake
143. շոտլանդական Scottish
144. շոր fabric ◊ stale
145. շորթել to extort
146. շուկա market
147. շուն dog
148. շունչ breath ◊ respiration
149. շունչ առել to breathe ◊ to sigh
150. շունչը կտրել to choke
151. շուշան lily
152. շուռ գալ to be overturned ◊ to turn around
153. շուռ տալ turn ◊ unscrew
154. շուռ տել to wrap up
155. շուտ early
156. շուտով soon
157. շուրթ edge ◊ lip
158. շուրջ around
159. շուրջը նայել to look round
160. շուրջը պատվել to go round
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb