< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 4 of 9
121. պատկառանք respect ◊ veneration
122. պատկառել to venerate
123. պատկառելի representative ◊ respectable
124. պատկեր image ◊ portrait ◊ shape
125. պատկերազարդ illustrated
126. պատկերավոր figured
127. պատկերացնել to present
128. պատկերացում concept ◊ representation
129. պատճառ cause ◊ motive ◊ reason
130. պատճառ բռնել to refer
131. պատճառաբանել to motivate ◊ to prove
132. պատճառաբանություն argument
133. պատճառել to cause ◊ to present
134. պատճառով because ◊ owing to
135. պատճեն copy
136. պատճեն հանել to copy
137. պատճենահան carbon-paper
138. պատմագիտություն history
139. պատմել to narrate ◊ to tell
140. պատմություն history ◊ story
141. պատմվածք story
142. պատյան case ◊ casing ◊ holster ◊ husk
143. պատնեշ barricade ◊ barrier ◊ dam ◊ shaft
144. պատշաճ become ◊ decent ◊ due ◊ just
145. պատշաճություն decency
146. պատշգամբ balcony ◊ terrace ◊ veranda
147. պատուհան window
148. պատռել to tear
149. պատռվածք having dug
150. պատվանդան pedestal
151. պատվաստ անել to impart
152. պատվաստանյութ vaccine
153. պատվաստել to impart
154. պատվաստում inoculation
155. պատվավոր honorary ◊ honourable
156. պատվար dam ◊ stronghold
157. պատվել order ◊ treat
158. պատվերատու customer
159. պատվերել to order ◊ to represent
160. պատվով honourable
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb