< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 4 of 10
121. սերիա series
122. սերկեւիլ quince
123. սերմ seed
124. սերմանել to sow
125. սերմանիչ seeder
126. սերմնագռավ rook
127. սերունդ child ◊ gender ◊ generation
128. սերուցք cream
129. սերտ close
130. սերտաճել concrete
131. սերտել by heart ◊ to cram
132. սեւ black
133. սեւ սալորաչիր prunes
134. սեւ-սպիտակ black and white
135. սեւագիր draft
136. սեւագործ unskilled workman
137. սեւագրություն rough copy
138. սեւամորթ black-man
139. սեւեռակ button ◊ gaze ◊ knob ◊ steadfast
140. սեփական own
141. սեփականացնել to appropriate
142. սեփականություն property
143. սթափ teetotaller
144. սթափվել to come to
145. սիաժամանակ simultaneous
146. սիբեխ chopping-knife
147. սիգար cigar
148. սինթետիկա weatherman
149. սինվոլ symbol
150. սիսեռ peas
151. սիստեմ system
152. սիստեմատիկ systematic
153. սիրալիր affable ◊ darling ◊ kind ◊ lovely
154. սիրալիրություն courtesy ◊ kindliness
155. սիրահար amateur
156. սիրահարվել to fall in love
157. սիրահետել to look after
158. սիրատածել spark
159. սիրել to love
160. սիրելի dear ◊ liked ◊ lovely
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb