< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 4 of 9
121. վարսակալ pin
122. վարսավիր barber ◊ hairdresser
123. վարսավիրանոց barber shop ◊ hairdresser's
124. վարվել address ◊ affect ◊ apply
125. վարք behave ◊ behaviour
126. վեհաժողով congress
127. վեհանձն magnanimous
128. վեհասքանչ majestic
129. վեճ dispute
130. վեպ novel
131. վեր grand ◊ majestic ◊ upwards
132. վեր տանել to lift
133. վերաբերել pertain ◊ to relate
134. վերաբերյալ about
135. վերաբերում pertain
136. վերաբերվել apply ◊ carry ◊ discredit ◊ to address
137. վերաբնակեցնել move
138. վերաբնակեցվել migrate
139. վերագնահատել overestimate
140. վերագրել attribute
141. վերադասավորել rearrange
142. վերադարձ recurrence
143. վերադարձնել repay ◊ responsibility ◊ return
144. վերախաղարկել re-play
145. վերածել realize ◊ transform
146. վերածնել revive
147. վերածնություն rebirth
148. վերածնունդ regeneration
149. վերածնվել to resuscitate
150. վերածվել to turn
151. վերակազմել reorganize ◊ transform
152. վերականգնել rehabilitate ◊ renew ◊ restore ◊ resume ◊ revive
153. վերականգնում restoration
154. վերակառուցել reconstruct ◊ reorganize ◊ transform
155. վերակառուցում reconstruction
156. վերահաշվել count ◊ recalculate
157. վերահսկել supervise
158. վերահսկիչ controller
159. վերահսկողական control
160. վերահսկողություն control
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb