< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 4 of 9
121. տարօրինակ է strange
122. տափակ flat ◊ trite
123. տափաշիշ flask
124. տափաստան heath ◊ steppe
125. տափատ trousers
126. տափատակալ braces
127. տափարակ flat
128. տաք hot
129. տաք հագցնել to wrap up
130. տաքարյուն quick-tempered ◊ sprightly
131. տաքացնել heat up ◊ heat ◊ warm up ◊ warm
132. տաքացում heating
133. տաքդեղ pepper
134. տաքություն fervor ◊ warm
135. տաքսի taxi
136. տաքսու վարորդ taxi driver
137. տգեղ ugly
138. տեխնիկական technical
139. տեղ district ◊ place
140. տեղ չկա there s no place
141. տեղ չկա ոչ մի տեղ there is no place
142. տեղ տեղ here and there ◊ place
143. տեղադրել arrange ◊ install ◊ mount ◊ to put
144. տեղադրություն site
145. տեղադրում installation
146. տեղակալ assistant
147. տեղակայել mount
148. տեղամաս site
149. տեղաշարժ shift ◊ traffic
150. տեղաշարժել move
151. տեղաշարժում movement
152. տեղաշոր bed
153. տեղավորել accommodate ◊ arrange ◊ place ◊ plant ◊ set
154. տեղավորվել to enter
155. տեղատարափ անձրեւ downpour
156. տեղատվություն ebb ◊ outflow
157. տեղացի local
158. տեղափոխել replace ◊ shift ◊ transfer ◊ transport
159. տեղափոխություն movement
160. տեղափոխում movement ◊ transplant
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb