< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՓԱ ՓԵ ՓԹ ՓԻ ՓԼ ՓՆ ՓՇ ՓՈ ՓՉ ՓՌ ՓՍ ՓՏ ՓՐ ՓՔ 
selected terms: 215 page 4 of 6
121. փոխհատուցում compensation ◊ indemnification
122. փոխներարկում transfusion
123. փոխնիփոխ alternately
124. փոխպատվաստում transplantation
125. փոխվրեժ return match
126. փոխցնել to steal
127. փոկ band ◊ belt ◊ steal ◊ strap
128. փոկ չգալ to stick
129. փող money ◊ pipe
130. փողաբերան blew
131. փողային նվագախումբ brass band
132. փողկապ tie
133. փողհար trumpeter
134. փողոց street
135. փողոցային street
136. փողրակ pipe ◊ trumpet
137. փոշեծծիչ vacuum cleaner
138. փոշեծուծ vacuum cleaner
139. փոշեցիր spray
140. փոշի dust ◊ powder
141. փոշոտ dusty
142. փոս hole
143. փոս ընկնել run
144. փոսանալ run
145. փոսիկ hearts
146. փոսխ rake
147. փոստ mail
148. փոստային mail ◊ post
149. փոստատար postman
150. փոստատուն post office
151. փոր belly ◊ stomach
152. փորագրել to cut
153. փորագրում groove
154. փորել to dig
155. փորլուծություն diarrhoea
156. փորկապ constipation
157. փորձ attempt ◊ experience ◊ experiment ◊ rehearsal
158. փորձ անել to try
159. փորձագետ expert
160. փորձանոթ test tube
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb