< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔՂ ՔՄ ՔՆ ՔՇ ՔՈ ՔՐ 
selected terms: 152 page 4 of 4
121. քշել remove ◊ to chase ◊ to drive
122. քշել տանել to steal
123. քո their ◊ yours
124. քող screen
125. քողարկել to mask
126. քողքին sideways
127. քոր itch ◊ itching
128. քոր գալ to itch
129. քորել to scratch
130. քորոց pin
131. քուլա tubers
132. քուղ cord
133. քույր sister
134. քուն dream ◊ rest ◊ sleep
135. քուն մտնել to fall asleep
136. քուչել to wander
137. քուռակ foal
138. քուրջ rag
139. քրեական criminal
140. քրեստոմատիա anthology
141. քրթմնզալ to growl
142. քրթմնջալ to grumble
143. քրիստոնեություն Christianity
144. քրիստոնյա Christian
145. քրիստոսի ծնունդը Christmas
146. քրոնիկ chronic
147. քրոջ աղջիկ niece
148. քրոջ որդի nephew
149. քրտինք sweat
150. քրտնաջան laborious
151. քրտնել to perspire
152. քրքիջ laughter
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb