< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 5 of 29
161. աղջիկ daughter ◊ girl
162. աղվամազ down ◊ fluff
163. աղվափետուր down ◊ fluff
164. աղվես fox ◊ tod
165. աղտոտել to soil
166. աղքատ poor
167. աղքատություն need
168. աճ gain ◊ increase՝ growth
169. աճեցնել to grow
170. աճյուն dust
171. աճյունասափոր urn
172. աճուկ groin
173. աճում gain ◊ growth ◊ increase
174. աճուրդ auction
175. աճպարար magician
176. աճպարարություն focus
177. աման bowl ◊ dish ◊ plate
178. ամանեղեն utensils
179. ամաչել to be ashamed
180. ամաչեցնել to embarrass
181. ամաչկոտ bashful ◊ shy ◊ timid
182. ամառ summer
183. ամառանոց summer residence
184. ամբաստանել to accuse
185. ամբաստանյալ accused ◊ defendant
186. ամբարձիչ elevating
187. ամբարտակ dam
188. ամբարտավան haughty ◊ presumptuous ◊ supercilious
189. ամբիոն faculty ◊ tribune
190. ամբոխ crowd ◊ jam ◊ throng
191. ամբողական complete
192. ամբողջ all ◊ entire ◊ whole
193. ամբողջ աշխարհը universe
194. ամբողջապես entirely
195. ամբողջը entire ◊ whole
196. ամբողջովին completely ◊ entirely ◊ quite ◊ through ◊ wholly
197. ամեն everyone
198. ամեն ինչ all
199. ամեն կողմից from all sides ◊ from everywhere
200. ամեն մեկը everyone
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb