< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 360 page 5 of 9
161. անհասկացող stupid
162. անհաստատ changeable ◊ unstable
163. անհավանական improbable ◊ incredible
164. անհավասար rough ◊ unequal ◊ uneven
165. անհավասարություն inequality
166. անհավատալի improbable ◊ incredible
167. անհավատալի է incredibly
168. անհատական personal
169. անհատականություն person
170. անհատապես personally
171. անհատուցելի irreparable
172. անհարթ rough
173. անհարմար awkward ◊ discomfort ◊ inconvenient
174. անհարմար է inconveniently
175. անհարմար վիճակ discomfiture
176. անհեթեթ ridiculous
177. անհեթեթություն nonsense
178. անհետաձգելի urgent
179. անհետանալ to be gone ◊ to disappear
180. անհետաքրքիր slow
181. անհետեւանք ineffectual
182. անհետեւողական inconsistent
183. անհերքելի incontestable
184. անհիմն insolvent
185. անհմուտ inept
186. անհնազանդ disobedient
187. անհնարին impossible
188. անհոգ carefree ◊ negligent
189. անհողդողդ unshakeable
190. անհույս hopeless
191. անհուսալի hopeless
192. անհրաժեշտ indispensable ◊ necessary ◊ not taken
193. անհրաժեշտ է it is necessary
194. անհրաժեշտտություն necessity ◊ need
195. անձ after ◊ face ◊ persona ◊ subject
196. անձամբ personally
197. անձավեր unselfish
198. անձեռնմխելի inviolable
199. անձեռոցիկ napkin
200. անձնագիր passport
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb