< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 191 page 5 of 5
161. արտադրողական productive
162. արտադրողականություն productivity
163. արտադրություն manufacture ◊ product
164. արտադրում manufacture
165. արտադրվել to be allocated
166. արտակարգ exceeding ◊ extraordinary ◊ hastily ◊ special ◊ unusual
167. արտահայտել to express
168. արտահայտիչ colourful
169. արտահանել to export
170. արտահանություն export
171. արտահանում export
172. արտահոսք outflow
173. արտասահման abroad
174. արտասահմանյան foreign
175. արտասահմանցի foreigner
176. արտասանել to issue ◊ to pronounce ◊ to recite
177. արտասանություն pronunciation
178. արտասովոր strange
179. արտասուք tear
180. արտացոլել to reflect
181. արտացոլում exhalation ◊ reflection
182. արտաքին exterior ◊ external ◊ formal ◊ obverse ◊ outside
183. արտաքին երեւույթ visibility
184. արտաքին մասում outside of
185. արտաքսել to expel
186. արտաքսում banishment
187. արտոնություն privilege
188. արտույտ lark
189. արցունք tear
190. արքայախնձոր pineapple
191. արքեպիսկոպոս archbishop
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb